• Закон о привредним друштвима ( „Скужбени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19 )
  • Закон о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11 )
  • Закон о комуналним дјелатностима ( „Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17 )
  • Закон о раду ( „Службени гласник Републике Српске „ број 01/16 )
  • Одлука о водоводу и канализацији ( „Службени гласник Града Добој“ број 01/16 )
  • Статут „Водовод“ АД Добој број: 03-2681/11 од 22.12.2011. године )
  • Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака број: 03-2309/20 од 23.03.2020. године )
  • Правилник о јавним набавкама број: 9112/19 од 07.11.2019. године
  • Правилник о финансијском пословању број: 02-9021/19 од 05.11.2019. године