Добојска канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 4,5 квадратних километара површине града. Бави се прикупљањем и одвођењем атмосферских и употребљених вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и одржавањем електромашинских постројења. Канализациони систем чине 3 ретензије, 1 црпна станица, 32.400 километара цјевне мреже и 1.100  сливника