• Прикупљање, пречишћавање и снабдјевање водом
  • Изградња хидрограђевинских радова
  • Пројектовање и извођење радова
  • Детекција и отклањање кварова
  • Баждарење (калибрација) водомјера
  • Машински и ручни ископи
  • Сјечење асфалта и поновно асфалтирање
  • Ангажовање грађевинских машина
  • Употреба апарата за чеоно и електрофузионо заваривање
  • Довоз цистерне воде запремине 7 м3
  • Проштопавање канализације и употреба возила “Вома”