Мисија

  • Снабдјевање привредних субјеката и физичких лица питком водом, одвођење отпадних и атмосферских вода, контроле квалитета воде, одржавање система и инвестициона улагања. Стабилан развој уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Визија

  • Савремено, успјешно Предузеће и лидер у области водоснадбјевања и одвођења отпадних вода уз обавезу очувања животне средине и ширења свијести о заштити исте.